BERK

Politika e Privatësisë

Këto Politika të Privatësisë përshkruajnë sesi Berk mbledh dhe proceson të dhënat personale nëpërmjet website.
Ne respektojmë privatësinë e çdo personi, i cili viziton apo regjistrohet në website-in berk.al ose përdor shërbimet që ne mundësojmë nga website-i, telefoni dhe hapësira jonë. Ne jemi të përkushtuar të sigurojmë një navigim online të sigurt.

 

1.  Qëllimi i politikës së privatësisë.

Kjo politikë privatësie përcakton të drejtat tuaja dhe obligimet tona për respektimin e përpunimit të informacionit tuaj personal. Këtu shpjegohet qasja jonë ndaj çdo informacioni përsonal tuajin që ne e kemi siguruar nga ju ose palë të treta dhe qëllimet e marrjes së informacionit tuaj personal. Kjo politikë privatësie do t’iu informojë  për natyrën e informacionit tuaj personal që përpunohet nga ne dhe sesi ju mund të kërkoni fshirjen, përditësimin, apo aksesin tuaj në to. Ju lutem, kini parasysh, se kjo Politikë Privatësie aplikohet vetëm për infomacionin tuaj personal të marrë nga ne, nuk përfshin informacionin personal që mbidhet nga komunikimi juaj me palë të treta.

 

2.  Si mund të na kontaktoni neve?

 • Email: info@berk.al;
 • Adresa: Rruga Him Kolli, nr 13, Tirane

 

3.  Cilin informacion personal marrim nga ju dhe si përdoret ky informacion?
         

      3.1  Mbledhja e të dhënave personale

Informacioni juaj personale mblidhet për këto arsye:

 • Verifikimin e identitetit
 • Zbatimin e kërkesave tuaja në website-in tonë
 • Hetimin, zgjidhjen e kërkesave dhe konflikteve
 • Mbrojtjen e te drejtave si konsumator, pronësinë dhe sigurinë tonë dhe të palëve të treta.
 • Përdorimin sikurse kerkohet ose lejohet nga ligji.


       3.2  Përdorimi i të dhënave personale

Në veçanti, ne e përdorim informacionin tuaj personal për qëllimet e mëposhtme:

 • Mbështetjen e klientëve. Website-i ynë dhe hapësira jonë iu lejojnë kërkimin e informacionit rreth produkteve dhe shërbimeve tona.
 • Për feedback-un tuaj rreth produkteve dhe shërbimeve tona. 
 • Për marketing. Ne bëjmë marketing në mënyra të ndryshme si p.sh marketing nëpërmjet email-it. Ne e përdorim informacionin e marrë nga ju nëpërmjet ndërveprimit me website-in tonë, për të komunikuar me ju nëpërmjet email-it rreth produkteve dhe shërbimeve tona. 
 • Administrimi i biznesit dhe përputhja me ligjin. Ne e përdorim informacionin tuaj personal për qëllime të ndryshme të administrimit të biznesit dhe për pajtueshmërine ligjore.

 

4.  Konfidencialiteti dhe siguria e informacionit tuaj personal

Ne marrim përsipër të mbajmë informacionin tuaj personal që ju na jepni të sigurt dhe ne do të ndërmarrim masat e arsyeshme paraprake për të mbrojtur informacionin nga humbja, shpërdorimi ose ndryshimi.

Ne kemi implementuar politika sigurie , rregulla, teknika që mbrojnë informacionin personal të cilat ne i kemi nën kontroll nga:

 • Aksesi i pautorizuar
 • Përdorim i papërshtatshëm ose zbulim i të dhënave personale.
 • Modifikim i paautorizuar
 • Shkatërrimi i jashtligjshëm ose humbja aksidentale.

 

5.  Si të aksesoni informacionin tuaj? Disa nga të drejtat tuaja

Ju gëzoni këto të drejta në lidhje me informacionin tuaj personal:

 •  E drejta për të aksesuar informacionin personal. Nese ju na pyesni, ne do të konfirmojmë informacionin tuaj personal që ne po proçesojmë dhe mund t’iu pajisim me një kopje të informacionit.
 • E drejta për te modifikuar informacionin personal. Nëse informacioni që kemi ne është i pasaktë ose i paplotësuar, ju keni të drejtë t’a modifikoni atë. Nëse informacioni shpërndahet me të tjerët, ne do t’ju vëmë në dijeni sa më shpejt të jetë e mundur për modifikimet tuaja. Nëse ju jeni të interesuar dhe nëse është në përputhje me ligjin, ne do ju tregojmë juve se me kë e kemi shpërndarë informacionin tuaj personal në mënyrë që ju të mund t’i kontaktoni direkt ata.
 • E drejta për të paraqitur një ankesë për çështjet rreth privatësisë, përfshirë mënyrën sesi kemi trajtuar informacionin tuaj, ju mund t’a raportoni ankesën tuaj në Zyrën e Komisionerëve sipas ligjit Nr: 9887, data 10.03.2008, I ndryshuar sipas ligjit  Nr:48/2012 Për mbrojtjen e të dhënave personale., ne adresën info@idp.al, tel +35542237200, Fax +35542233977

 

6.  Ndryshimi i Politikës së Privatësisë.

Për t’iu siguruar që gjithmonë do të jeni të ndërgjegjshëm sesi ne e përdorim informacionin tuaj personal, ne do të përditësojmë politikën tonë të privatësisë me ndryshimet e bëra gjatë përdorimit tonë. Ne gjithashtu mund të bëjmë ndryshime në përputhje me ndryshimet në ligj ose rregulloret përkatëse. Ne do t’iu informojmë për çdo ndryshim të bërë. Gjithsesi, ne iu inkurajojmë juve të shikoni herë pas here Politikën e Privatësisë për të qënë të informuar sesi e përdorim informacionin tuaj personal.

Image