BERK

Terma dhe Kushte

  • Kopimi dhe shperndarja e librit në formatin e-book është e ndaluar.
  • Ju keni të drejtë që librin e blerë ta lexoni vetëm në faqe.
  • Blerja e librit në versionin e-book sugjerohet të bëhet nëpërmjet një llogarie në paypal, kjo është për sigurinë e të dhënave tuaja.
Image